Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023 in 89/23; ZIUOPZP, v nadaljevanju: »Zakon«), ki ga je državni zbor sprejel 31. 8. 2023. Zakon uvaja številne ukrepe za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. V novici, objavljeni dne 6. 9. 2023, smo že predstavili pomembnejše ukrepe, ki jih Zakon prinaša na davčnem področju, v nadaljevanju pa predstavljamo še ukrepe Zakona, ki urejajo stanovanjsko stisko, s katero se v posledici poplav sooča veliko število prebivalstva.

 

  1. »Izjemna« dodelitev neprofitnih stanovanj

Zakon predvideva izjemno dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, do katerih bodo, ne glede na siceršnje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja, upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • če so bile zaradi poplav in plazov stanovanjske enote, v katerih so ob tej naravni nesreči dejansko prebivale, trajno ali huje poškodovane,
  • če bi bil za obnovo stanovanjske enote ali ponovno vselitev potreben daljši čas, in
  • če prosilec ali oseba, s katero živi v skupnem gospodinjstvu, nima v lasti oziroma v solasti druge nepremičnine, v kateri bi lahko prebivala.

Najem neprofitnega stanovanja pod navedenimi pogoji je mogoč do odprave posledic poplav in plazov, vendar najdlje za tri leta od sklenitve najemne pogodbe. Predmetna stanovanja se bodo oddajala za neprofitno najemnino, pri čemer najemnino za prvih dvanajst mesecev od sklenitve najemne pogodbe krije država iz sredstev proračuna.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo v najem dodeljeval neprofitna stanovanja, ki so v lasti države, dodeljevanje stanovanj v lasti občin in lokalnih javnih stanovanjskih skladov pa bo potekalo prek občin oziroma skladov.

Priprava javnega razpisa in seznamov vseh razpoložljivih in vseljivih stanovanj še poteka, zato bo število bivalnih enot, ki bodo na razpolago, znano v prihodnjih dneh.

 

  1. Subvencija tržne najemnine

Za posameznike in družine, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje na trgu, Zakon predvideva uveljavljanje pravice do subvencije k plačilu tržne najemnine, ki jo sicer urejata v Stanovanjski zakon (v nadaljevanju: »SZ-1«) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: »ZUPJS«). V skladu z SZ-1 je upravičenec do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen za čas trajanja najemne pogodbe, vendar največ za eno leto, pri čemer se slednja izplačuje na način, da za izračunani znesek subvencije tržne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino, lastniku pa ta znesek povrne pristojni občinski organ.

Pri tem upravičenim osebam do subvencije tržne najemnine po tem Zakonu ni treba izpolnjevati  določenih pogojev, ki sicer v skladu z  ZUPJS  in SZ-1 veljajo za upravičence do subvencije tržne najemnine in sicer, da imajo na tem naslovu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, prav tako se ne bo upošteval pogoj uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljajo, ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu.

Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon, vlogo za pridobitev subvencije tržne najemnine upravičene osebe vložijo na centru za socialno delo, najkasneje do 31. decembra 2023. Pri vlogah, vloženih v obdobju med 4. avgustom 2023 do vključno 31. decembra 2023 se namreč pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

 

  1. Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

Zakon predvideva izredno denarno socialno pomoč posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov najele stanovanje, namenjeno za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem. Izredna denarna socialna pomoč mesečno in v koledarskem letu 2023 ne sme presegati višine dveh minimalnih dohodkov.

Samska oseba bo na primer prejela največ do 1.405,33 EUR, štiričlanska družina (dva odrasla in dva otroka) največ do 3.275,99 EUR, par brez otrok pa največ do 2.177,79 EUR.

Vlogo za pridobitev izredne denarne pomoči upravičene osebe vložijo na centru za socialno delo do 31. decembra 2023. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se ugotavlja in upošteva materialni položaj prosilca.

Pri tem velja opozoriti, da se izredna denarna pomoč za kritje najetega stanovanja ne všteva v solidarnostno pomoč.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
V veljavo so stopila nova Ljubljanska arbitražna pravila

V veljavo so stopila nova Ljubljanska arbitražna pravila

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je sprejela nova Ljubljanska arbitražna pravila (»LAP«), ki so začela veljati 1. junija 2023….

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: