V veljavo so stopila nova Ljubljanska arbitražna pravila

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je sprejela nova Ljubljanska arbitražna pravila (»LAP«), ki so začela veljati 1. junija 2023. Nova pravila se uporabljajo za vse arbitražne postopke, začete po tem datumu, in sicer tudi, če gre za spor iz pravnega razmerja, za katerega je bil dogovor o arbitraži sklenjen pred tem datumom. S sprejetjem novih pravil je prišlo do prenove Ljubljanskih arbitražnih pravil iz leta 2014.

Največjo novost predstavlja 25. člen LAP, ki uvaja obvezno izvedbo konference o upravljanju postopka. Namen konference je povečanje sodelovanja strank in senata pri oblikovanju časovnega načrta poteka postopka. Takoj po predaji zadeve mora senat brez odlašanja začeti z načrtovanjem postopka in izvesti konferenco, ki se lahko opravi osebno, preko videokonference, telefona ali na drug način. Vodilni cilj senata in strank na konferenci mora biti prizadevanje za oblikovanje postopkovnih pravil, ki povečujejo učinkovitost in hitrost predloga. Stranke imajo tako možnost, da senatu sporočijo svoje predloge glede načrtovanja in vodenja postopka. Z izvedbo konference senat vzpostavi osebni stik s strankami, kar lahko privede do boljšega sodelovanja tekom postopka. Časovni potek načrta postopka je možno kasneje po potrebi tudi spremeniti po predhodnem posvetovanju s strankami.

Nova pravila arbitražnega postopka uvajajo tudi možnost postavitve administrativnega tajnika senata, imenovanje katerega je pogojeno s soglasjem strank. Za tajnika se sicer smiselno uporabljajo določbe 16. in 18. člena LAP, ki urejajo nepristranskost, neodvisnost in razpoložljivost arbitrov ter potrditev in izločitev arbitrov.

Naslednja novost, ki jo prinašajo LAP, je uporaba telekomunikacijskih sredstev. Skladno z 32. členom LAP lahko senat po predhodnem posvetovanju s strankami in ob upoštevanju relevantnih okoliščin zadeve, vključno z upravičenimi interesi in pričakovanji strank odloči, da bo ustna obravnava potekala z osebno prisotnostjo ali na daljavo z videokonferenco, telefonom ali drugim ustreznim komunikacijskim sredstvom. Telekomunikacijska sredstva se lahko uporabijo tudi pri zaslišanju prič in izvedencev.

Glede oblikovanja senata 13. člen LAP sedaj določa, da se lahko stranke sporazumejo o številu arbitrov. Če ne pride do sporazuma, lahko predsedstvo odloči o tem, ali spor rešuje senat, sestavljen iz arbitra posameznika ali treh arbitrov, pri čemer upošteva zapletenost zadeve, vrednost spornega predmeta ali in druge relevantne okoliščine zadeve.

Pomembnejšo spremembo predstavlja tudi 45. člen LAP, ki pri razporeditvi stroškov arbitražnega postopka poleg načela uspeha po novem upošteva tudi načelo dobre vere. Senat pri odločitvi o razporeditvi stroškov torej presoja prispevek vsake od strank k učinkovitosti in hitrosti postopka. Če je katera izmed strank arbitraže s tretjo osebo sklenila dogovor o financiranju zahtevkov ali obrambe in če ima ta oseba ekonomski interes za izid postopka, mora stranka po novem skladno s 16. členom LAP razkriti identiteto te tretje osebe senatu in ostalim strankam arbitražnega postopka.

Nova pravila so prinesla novost tudi za pospešen arbitražni postopek. Če se stranke ne sporazumejo, da bo odločitev sprejeta na podlagi dokumentarnega gradiva, lahko senat sedaj opravi le eno ustno obravnavo oziroma razpravo (48. člen LAP).

Nova Ljubljanska arbitražna pravila si prizadevajo za večjo funkcionalnost in učinkovitost arbitražnega postopka. S tem poskušajo doseči približanje arbitražnega postopka strankam, sledenje novejšim trendom v arbitraži ter časovno in stroškovno optimizacijo postopka.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: