Temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov kot ukrepa za blažitev posledice epidemije

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (»ZIUZEOP«) je kot ukrep z namenom pomoči gospodarstvu v času epidemije uvedel tudi izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene, verske uslužbence in kmete.

  1. Temeljni dohodek

Do takšne izredne pomoči v višini 350 eurov za mesec marec 2020 in po 700 eurov za meseca april in maj 2002 so upravičeni samozaposleni, verski uslužbenci ter osebe s statusom kmeta, vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Šteje se, da gre za bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti, če ima upravičenec v mesecu marcu 2020 vsaj 25% nižje prihodke v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali vsaj 50% nižje prihodke v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. Nadalje ZIUZEOP določa, da je do pomoči upravičen tisti samozaposleni, ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Za samozaposlene v smislu upravičenosti do izredne pomoči se štejejo vse osebe, ki najmanj (vsaj) od 13. 3. 2020 do 11. 4. 2020 opravljajo katerokoli dejavnost, če je samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, ne glede na pravno organizacijsko obliko opravljanja dejavnosti, vključno s samostojnimi podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah, osebami, ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost ipd. Nadalje se za samozaposlene štejejo tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. čl. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, t.j. zavarovalna podlaga 040.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan 11. 4. 2020 neplačane zapadle davčne obveznosti.

  1. Oprostitev plačila prispevkov

ZIUZEOP je nadalje z namenom pomoči gospodarstvu omogočil oprostitev plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za samozaposlene, verske uslužbence in kmete, za april in maj 2020 v celoti. Do oprostitve plačila prispevkov pa ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

***

Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov niso upravičeni popoldanski s.p.-ji in osebe delno zavarovane preko starševskega varstva, saj niso zavarovane samo po eni zavarovalni podlagi.

Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja se v uveljavlja v predpisanem postopku pred Finančno upravo Republike Slovenije v rokih, določenih z zakonom, pri čemer ima navajanje neresničnih podatkov v izjavah za posledico vračilo prejetih sredstev.

Povzetek:

Z namenom pomoči gospodarstvu je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo samozaposlenim, kamor se štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah, omogočil pridobitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec 2020 in po 700 eurov za meseca april in maj 2002, ter oprostitev plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti za mesec april in maj 2020, če zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

SORODNE OBJAVE
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: