Sprejeta novela ZFPPIPP-H

Državni zbor je dne 20. 9. 2023 sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: »ZFPPIPP-H«), s katero želi vlada RS (i) odpraviti neskladja z Ustavo RS, (ii) slovenski pravni red uskladiti z evropsko Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti (Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019) in (iii) krepiti načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov.

Med bistvene spremembe, ki jih prinaša ZFPPIPP-H, spadajo:

  • Vzpostavitev postopka sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Gre za nov postopek, ki je namenjen gospodarskim družbam, ki jim insolventnost šele grozi, da preprečijo nastanek insolventnosti s poslovno finančnim prestrukturiranjem  v sodnem postopku, kadar zunajsodnega prestrukturiranja ni mogoče doseči zaradi pomanjkanja soglasja vseh upnikov. Navedeni postopek se tako lahko začne zgolj na predlog dolžnika.
  • Ukinitev postopka poenostavljene prisilne poravnave. ZFPPIPP-H namesto navedenega postopka vzpostavlja postopek prisilne poravnave za mala gospodarstva, ki je predviden za podjetja, katerih vrednost aktive v zadnjih dveh letih ne presega 700.000,00 EUR in višina vseh njihovih obveznosti ne presega 700.000,00 EUR. V tej zvezi ZFPPIPP-H predvideva dodatno poenostavitev, in sicer predlogu za začetek postopka prisilne poravnave za mala gospodarstva ni potrebno predložiti poročila revizorja in poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, za ocenjeno vrednost premoženja pa ni potrebno, da jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti premoženja.
  • Ostrejše obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti. ZFPPIPP-H poslovodstvu nalaga takojšnje ukrepanje in čim hitrejšo podajo predloga za uvedbo postopkov zaradi insolventnosti,  kar je ključno za preprečitev izčrpavanja insolventnih družb in zagotovitev enakega in najboljšega poplačila upnikov. Tako bo moralo poslovodstvo nemudoma, najkasneje pa v roku 30 dni od nastopa insolventnosti, začeti stečajni postopek ali drug postopek zaradi insolventnosti.
  • Sprememba pravil, ki določajo, kdo so povezane osebe. ZFPPIPP-H določa širšo opredelitev povezanih oseb, s čimer naslavlja zlasti problematiko t.i. veriženja »slamnatih upnikov«, ki sodelujejo z dolžnikom.
  • Upnikom in upniškemu odboru bo odslej omogočen vpogled v ključno dokumentacijo dolžnika v zvezi z vodenjem postopka. ZFPPIPP-H s tem upnikom omogoča informirano odločanje o potrditvi predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja oz. vložitvi ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave.
  • Izboljšanje položaja delavcev kot imetnikov prednostnih terjatev v stečajnem postopku. ZFPPIPP-H predvideva obveznost dolžnika, da tekom prisilne poravnave izplačuje plače v višini, kot so dogovorjene s posameznimi pogodbami o zaposlitvi, in ne le do višine minimalne plače. Poleg tega je predvidena vključitev predstavnika delavcev v upniški odbor.
  • Vzpostavitev spletnega iskalnika prodaj v stečajnem postopku. ZFPPIPP-H s tem omogoča večjo transparentnost prodaj, saj bodo vse objavljene na enem mestu, prav tako pa se na ta način preprečuje dogovarjanja med deležniki.

ZFPPIPPH bo stopil v veljavo trideseti dan po njegovi objavi v Uradnem listu RS.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: