Sprejet novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS-1)

Državni zbor je 22. 3. 2023 sprejel novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je začel veljati 18. 4. 2023 (v nadaljevanju: »Zakon«).

Novi Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo(EU) 2020/1057 ter na novo implementira tri Uredbe: Uredbo (ES) št. 1072/2009, Uredbo (ES) št. 1073/2009 in Uredbo Komisije (EU) 2016/403 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009.

Zakon velja za pravne in fizične osebe (ki so registrirane za opravljanje dejavnosti) s sedežem v Sloveniji ter izvajajo storitve v drugi državi EU in obratno. Te osebe lahko storitve izvajajo v drugi državi začasno oziroma običajno, pri čemer pa morajo pred izvajanjem storitev za svojega delavca pridobiti potrdilo A1.

Zakon se ne uporablja za čezmejno izvajanje storitev pomorščakov v podjetjih trgovske mornarice, letalske posadke in kabinskega osebja, javnih uslužbencev in pogodbenih delavcev, III. poglavje Zakona pa se ne uporablja za tuje samozaposlene osebe oziroma tuje delodajalce, ki na ozemlju Republike Slovenije opravljajo dvostranske in tranzitne prevoze.

V skladu s 4. členom Zakona lahko delodajalec čezmejne storitve izvaja, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
  • ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
  • storitev se izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo, in
  • storitev se izvaja za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Smiselno enako pogoji veljajo tudi za samozaposlene osebe.

Delodajalci oziroma samozaposlene osebe so po Zakonu dolžne že pred začetkom oziroma najkasneje na dan izvajanja storitev vložiti vlogo za pridobitev potrdila A1. Novost je, da morata sedaj oba obveščati Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) o vseh spremembah sproti, in sicer v roku 5 dni, ko te nastanejo.

Zakon po novem omogoča vlagateljem, da lahko v obdobju 6 mesecev od pridobitve potrdila A1 obvestijo ZZZS, da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1, oziroma da je napotitev predčasno prenehala ali se sploh ni izvršila, na podlagi česar ZZZS nato ustrezno spremeni veljavnost potrdila A1.

Vloga za izdajo potrdila A1 se vloži prek državnega portala SPOT, preko katerega se vlagajo tudi druga obvestila, ki jih določa Zakon.

Po novem izkoriščena pravica delavca do počitka, dopusta ali krajše odsotnosti zaradi bolezni ne šteje kot prekinitev čezmejnega izvajanja storitev ali prekinitev napotitve delavca.

Državljani tretjih držav (napoteni delavci ali samozaposlene osebe) lahko po novem izvajajo storitve v EU na podlagi veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitev, samozaposlitev ali dela, pod pogojem, da ima tujec ustrezno soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma imajo na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pravico do prostega dostopa na trg dela.

Zakon ne uvaja novosti glede pogojev za izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitve v eni državi članici EU, skladno z evropsko zakonodajo pa Zakon prinaša novosti glede pogojev za izdajo potrdila A1 za namen čezmejnega izvajanja storitev v najmanj dveh državah članicah EU. Slednji veljajo tako za delodajalce kot tudi za samozaposlene osebe. Poleg nacionalnih pogojev mora vlagatelj v postopku za izdajo potrdila A1 predložiti tudi izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo oseba, za katero se potrdilo A1 izdaja, delo oziroma samo zaposlitveno dejavnost predvidoma običajno opravljala v najmanj dveh državah članicah EU.

Vlagatelj (oziroma oseba za katero se pridobi potrdilo A1) lahko na podlagi pridobljenega potrdila A1 opravlja delo ali samozaposlitev največ naslednjih 12 koledarskih mesecev, Zakon pa ureja tudi možnost podaljšanja na 18 mesecev.

Nadzor nad opravljanjem dela po izdaji potrdila A1 bo nad delodajalci izvajal Inšpektorat za delo, nad samozaposlenimi osebami pa Finančna uprava.

Zakon ureja tudi čezmejno izvajanje storitev tujih delodajalcev in tujih samozaposlenih v Republiki Sloveniji. Tudi v tem delu je zakonodajalec predvidel nekaj sprememb glede obveznosti tujega delodajalca in napotenega delavca ali voznika pri čezmejnem izvajanju storitev, in sicer mora pred začetkom izvajanja storitve tuji delodajalec opraviti prijavo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg že zahtevanih podatkov so po novem zahtevani tudi podatki o naslovu ali GPS-koordinatah lokacije, kjer se bo storitev izvajala, v primeru da naslov ne bo na voljo.

Zakon pomembne spremembe prinaša tudi glede višine glob, ki so odslej bistveno nižje.

Zakon je začel veljati 18. 4. 2023, določbe šestega odstavka 1. člena, II. poglavje, V. poglavje, drugi, četrti, sedmi in deseti odstavek 26. člena ter 34. člen pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: