Sprejet nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Državni zbor je na 43. izredni seji zavrnil predlog odložilnega veta državnega sveta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: »Zakon«). S tem je državni zbor Zakon potrdil in razveljavil prejšnji istoimenski zakon.

Cilj Zakona je nadgradnja in poenotenje ureditve dolgotrajne oskrbe, ki je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega življenja ljudem v vseh življenjskih obdobjih, zlasti ob trenutnih demografskih trendih. Zakon je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo ob upoštevanju dejstva, da demografske projekcije v prihodnih desetletjih uvršajo Slovenijo znotraj tretjine evropskih držav z največjim deležem starejšega prebivalstva. Zaradi teh demografskih sprememb in posledičnega povečanja deleža neaktivnega prebivalstva in zmanjševanja aktivnega prebivalstva, obseg sredstev iz socialnih zavarovanj in drugih virov (npr. iz proračuna) že sedaj ne omogoča financiranja potrebnega obsega podpore in pomoči vsem, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Vse več dodatnega finančnega bremena se tako prenaša na neposredna plačila uporabnikov in njihovih svojcev. Zakon naj bi delno razbremenil to finančno breme, in sicer s predvidenim financiranjem iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter državnega proračuna v višini do 190 milijonov EUR, lastna udeležba uporabnikov pa bi bila le v manjšem deležu.

Poglavitne novosti, ki jih prinaša Zakon so sledeče:

  • Prenos pristojnosti za področje dolgotrajne oskrbe na novo ustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bo v tej vlogi nadomestilo Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To naj bi omogočilo poenostavitev postopkov urejanja in odločanja na področju dolgotrajne oskrbe. Hkrati je tudi pritožbeni organ zoper prvostopenjske odločbe centrov za socialno delo;
  • Natančna opredelitev vrste storitev dolgotrajne oskrbeki obsegajo (i) pomoč pri osnovnih opravilih, (ii) pomoč pri podpornih dnevnih opravilih in (iii) zdravstveno nego, vezano na osnovna dnevna opravila;
  • Ureditev nedenarne pravice dolgotrajne oskrbe (opredeljene v urah), določitev denarnih prejemkov (v višini od 89 EUR do 491 EUR) in opredelitev pravice do oskrbovalca družinskega člana, ki izvaja storitve oskrbe na domu uporabnika;
  • Uvedba dodatnih pravic do dolgotrajne oskrbe, med katere spadajo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter sofinanciranje storitev e-oskrbe. Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti (npr. svetovanje, psihosocialna in postdiagnostična podpora) bodo uporabnikom omogočile pomoč in oskrbo, ki bi jo sicer lahko dobili le v instituciji, medtem ko se bodo storitve e-oskrbe izvajale na daljavo, kar bo uporabnikom omogočilo, da dlje časa ostanejo doma in se jim na ta način zagotovi občutek varnosti;
  • Vzpostavitev vstopnih točk v centrih za socialno delo, ki bodo pristojni za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog v zvezi z uveljavljanjem pravic zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe. Na teh točkah bo zagotovljeno tudi strokovno svetovanje, na podlagi česar se bo uporabnik sam odločil, katere storitve dolgotrajne oskrbe, ki so mu na voljo, bo prejemal;
  • Izvajanje dolgotrajne oskrbe bo potekalo prek javne mreže, ki bo vključevala javne zavode, druge pravne osebe ter samostojne podjetnike koncesionarje. Javna mreža bo zagotavljala storitve dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše ter na domu uporabnikov. Za izvajanje te dejavnosti so predvideni določeni pogoji in obveznosti, vključno z vpisom v register izvajalcev;
  • Vzpostavitev sistema dolžnosti preverjanja splošnih pogojev za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe ves čas izvajanja z namenom preprečevanja neupravičenega koriščenja pravic.

Zakon, ki bo sicer pričel veljati dan po objavi v Uradnem listu, predvideva postopno uvajanje sprememb vse do 1. decembra 2025.Vrh obrazca

 

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: