Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«) odločilo, da lahko nacionalno sodišče, pod določenimi pogoji, potnika po uradni dolžnosti obvesti o njegovi pravici, da lahko brez stroškov odstopi od pogodbe o paketnem potovanju.

 

V predmetni zadevi je predlog za sprejetje predhodne odločbe na SEU naslovilo špansko sodišče, in sicer v zvezi z razlago Direktive (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih (v nadaljevanju: »Direktiva«). Spor je pred španskim sodiščem potekal v zvezi s paketnim potovanjem v Vietnam in Kambodžo za dve osebi, ki ga je tožeča stranka dne 10. 10. 2019 kupila od družbe Tuk Tuk Travel (v nadaljevanju: »Pogodba«). Predviden odhod potovanja je bil dne 8. 3. 2020 iz Madrida (Španija), vrnitev pa dne 24. 3. 2020. Potnik je od skupne cene potovanja v višini 5.208 EUR ob sklenitvi Pogodbe poravnal znesek predplačila v višini 2.402 EUR. Splošni pogoji k Pogodbi so vključevali informacije v zvezi z možnostjo odstopa od Pogodbe pred datumom odhoda za znesek odstopnine, niso pa določali možnosti odstopa od Pogodbe v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin v kraju potovanja ali njegovi neposredni bližini, ki bi znatno vplivale na izvedbo Pogodbe.

 

Zaradi širjenja koronavirusa v Aziji je tožeča stranka dne 12. 2. 2020 odstopila od Pogodbe ter zahtevala povračilo zneskov do katerih je upravičena. Ker je bila tožena stranka tožeči stranki pripravljena povrniti le stroške v višini 302 EUR, je tožeča stranka pred španskim sodišče vložila tožbo na povračilo dodatnega zneska v višini 1.500 EUR. Preostalega zneska v višini 601 EUR tožeča stranka ni terjala, saj je bila mnenja, da ustrezajo administrativnim stroškom tožene stranke.

 

V zvezi z opisanim dejanskim stanjem je špansko sodišče zastavilo dve predhodni vprašanji. Prvo vprašanje se je nanašalo na veljavnost

  1. člena Direktive, saj naj le-ta organizatorju potovanja ne bi nalagal, da potnika posebej obvesti o njegovi pravici do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju iz 12. člena Direktive. Ta namreč omogoča odstop v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin, ki znatno vplivajo na izvedbo pogodbe, in sicer brez plačila morebitne odstopnine, ter proti povračilu vseh plačil za ta turistični paket. V zvezi z zastavljenim vprašanjem je SEU odločilo, da je potrebno 5. člen Direktive razlagati tako, da organizatorju potovanja nalaga, da potnika obvesti o njegovi pravici do odstopa iz drugega odstavka 12. člena Direktive.

 

Drugo vprašanje, ki ga je zastavilo špansko sodišče, se je nanašalo na razlago 114. in 169. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije ter razlago 15. člena Direktive v zvezi z uporabo načela dispozitivnosti in odločanja v mejah zahtevkov v civilnem postopku, kadar ti dve načeli ovirata učinkovito varstvo potrošnika kot tožeče stranke. V zvezi z zastavljenim vprašanjem je SEU odločilo, da učinkovito varstvo pravice do odstopa, ki jo imajo potniki na podlagi 12. člena Direktive zahteva, da mora imeti nacionalno sodišče možnost, da po uradni dolžnosti preizkusi kršitev te določbe.

 

Pri tem pa za preizkus pravice, ki ga nacionalno sodišče opravi po uradni dolžnosti, veljajo določeni pogoji, in sicer:

  1. ena od strank pogodbe o paketnem potovanju mora sprožiti sodni postopek pred nacionalnim sodiščem, predmet tega postopka pa mora biti ta pogodba,
  2. pravica do odstopa iz drugega odstavka 12. člena Direktive mora biti povezana s predmetom spora,
  • nacionalno sodišče mora imeti na voljo vse pravne in dejanske elemente, potrebne za presojo, ali se zadevni potnik lahko sklicuje na to pravico do odstopa in
  1. potnik pred nacionalnim sodiščem ne sme izrecno navesti, da nasprotuje uporabi drugega odstavka 12. člena Direktive.

 

SEU je še zaključilo, da v položaju, v katerem se potnik ne sklicuje na uporabo določb drugega odstavka 12. člena Direktive (tj. na pravico do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju ter vračila vseh plačil v zvezi s turističnim paketom), čeprav se zdijo pogoji za to uporabo izpolnjeni, ni mogoče izključiti, da ni vedel za obstoj pravice do odstopa. Navedeno zato zadostuje, da se lahko nacionalno sodišče sklicuje na isto določbo po uradni dolžnosti.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: