Pregled neposrednih tujih investicij

V sklopu tretjega paketa ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19, ki so bili sprejeti z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, je Državni zbor med drugim sprejel tudi pravila o pregledu neposrednih tujih naložb. Čeprav ta ukrep ni bil deležen večje pozornosti javnosti, pa je mogoče pričakovati, da bo pomembno vplival na združitve in prevzeme, ustanavljanje novih družb, nepremičninske transakcije ipd. Določbe o pregledu neposrednih tujih naložb se uporabljajo do 30. 6. 2023.

Pregled neposrednih tujih naložb zajema naložbe katerega koli tujega investitorja: pregled tako ni omejen zgolj na naložbe iz tretjih držav, temveč vključuje tudi naložbe fizičnih ali pravnih oseb iz držav članic EU. Zakon pokriva vsako naložbo, ki jo izvede tuji vlagatelj, katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji. Prag za priglasitev predstavlja pridobitev najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali glasovalnih pravicah, pri čemer pa je mogoče pričakovati, da pregled (kljub nekaterim nejasnostim v besedilu zakona) ne bo omejen zgolj na prodaje delnic oziroma poslovnih deležev, temveč bo zajemal bistveno širši spekter tujih naložb (npr. naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanaša na bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote, pa tudi pridobitev pravice razpolaganja z zemljišči in nepremičninami, ki so bistvene za kritično infrastrukturo ali se nahajajo v njeni bližini).

Predmet pregleda pa niso vse neposredne tuje naložbe, temveč zgolj naložbe, ki predstavljajo grožnjo varnosti in javnemu redu Republike Slovenije. Mednje spadajo zlasti naložbe z učinkom na kritično infrastrukturo (vključno z nepremičninami »v bližini« take infrastrukture), kritično tehnologijo in blago z dvojno rabo, dobavo kritičnih virov (npr. energije, medicinske in zaščitne opreme), dostop do občutljivih informacij (vključno z osebnimi podatki), svobodo in pluralnost medijev in projekte ali programe v interesu Evropske Unije (npr. Trans-European Networks for Energy). Ker je na podlagi besedila zakona zelo težko ugotoviti, katere naložbe so v praksi predmet pregleda, obenem pa so za kršitelje zagrožene visoke globe, je mogoče pričakovati, da bodo številne naložbe priglašene iz previdnosti, torej za »vsak slučaj«.

Obveznost priglasitve nastopi  v 15 dneh od sklenitve relevantne pogodbe, objave prevzemne ponudbe oziroma ustanovitve gospodarske družbe v Republiki Sloveniji. Priglasitev mora izvesti bodisi tuji vlagatelj bodisi ciljna ali prevzeta družba, in sicer Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo lahko neposredno tujo naložbo odobri, določi pogoje za njeno izvedbo, prepove ali prekliče. Prepoved oziroma preklic ima za posledico ničnost transakcije, opustitev priglasitve pa globe v znesku do 500.000 EUR za pravno osebo in do 10.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.

Ministrstvo mora odločbo izdati v dveh mesecih od priglasitve, vendar pa se v primeru, da ta rok ni upoštevan, transakcija ne šteje za odobreno. V opisanem primeru bo pravno sredstvo zoper molk organa (tako kot zoper izdano odločbo ministrstva) pritožba na Vlado.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: