Predlog Zakona o minimalnem davku

Ministrstvo za Finance je 23.6.2023 objavilo predlog Zakona o minimalnem davku (v nadaljevanju: »ZMD«). Z ZMD se v slovenski pravni red implementira Direktiva Sveta (EU) 2022/2523 o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji z dne 14. decembra 2022 (v nadaljevanju: »Direktiva«). Njen namen je vzpostavitev skupnega okvira za globalno minimalno davčno stopnjo v Uniji na podlagi skupnega pristopa iz vzorčnih pravil OECD na način, da bodo prihodki mednarodnih skupin podjetij in velikih domačih skupin s skupnim prihodkom 750 milijonov EUR in več (v nadaljevanju: »Skupine«) obdavčeni z vsaj 15% davkom. To se bo uresničevalo preko t.i. povrhnjega davka. Določitev obveznosti za povrhnji davek je v Direktivi predvidena kot opcija. Slovenija bo o njeni izbiri morala uradno obvestiti Komisijo, kar bo zagotovilo ustrezno gotovost davčnim organom drugih držav članic in jurisdikcijam tretjih držav ter mednarodnim Skupinam. Subjekti v sestavi Skupine, ki se nahajajo v Sloveniji, bodo morali torej v Sloveniji plačevati povrhnji davek.

Kot poglavitni cilji ZMD so navedeni vzpostavitev sistema proti eroziji davčne osnove, pravično, pregledno in stabilno podjetniško obdavčenje, odprava pretirane davčne konkurence in preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja ter konsistentnost pri določanju in administriranju pravil proti eroziji davčne osnove (predvidljivost, brez dvojnega ali prekomernega obdavčenja).

Kot poglavitne rešitve ZMD lahko izpostavimo:

  • ZMD bo samostojen zakon, ki bo veljal ločeno od Zakona o dohodku pravnih oseb (Ur. l. RS št. 117/06 in nasl., ZDDPO-2) in ki bo v slovenski pravni sistem dosledno vnašal določbe Direktive.
  • Uvaja se minimalna davčna stopnja (v nadaljevanju: »MDS«) 15 %. Učinkovala bo na Skupine s subjekti v sestavi v državah, v katerih je dejanska davčna stopnja (v nadaljevanju: »DDS«) nižja od MDS. DDS se bo ugotavljala za vsako poslovno leto in za vsako državo posebej tako, da se bodo prilagojeni zajeti davki subjektov v sestavi v državi delili z njihovim neto kvalificiranim dohodkom. Razlika med MDS in tako ugotovljeno DDS je stopnja t.i. povrhnjega davka. Povrhnji davek bo dejansko davčno stopnjo Skupine zvišal na nivo MDS. Apliciral se bo na presežni dobiček v skladu s standardizirano osnovo in posebnim mehanizmom za izračun davka.
  • Skupine bodo za upoštevanje pravil v skladu z Direktivo postopale v petih korakih, in sicer v prvem koraku bodo identificirale subjekte v sestavi v obsegu Direktive, identificirale izključene subjekte in prepoznale varne pristane. V drugem koraku bodo izračunale kvalificiran dohodek ali izgubo za vsak subjekt v sestavi s prilagoditvami finančnega računovodskega neto dohodka ali izgube. Tretji korak bo predstavljal izračun prilagojenih zajetih davkov. Četrti korak bo predstavljal izračun DDS v vsaki državi (za vse subjekte v sestavi v državi) in če bo DDS nižja od MDS, se bo izračunal povrhnji davek. Peti korak bo izpolnitev obveznosti povrhnjega davka po ustreznih pravilih.
  • ZMD določa izključitev po načelu de minimis za Skupine, katerih povprečni prihodek je nižji od 10.000.000 EUR in katerih povprečni kvalificirani dohodek ali izguba v jurisdikciji znaša manj kot 1.000.000 EUR. Take Skupine ne bodo plačale povrhnjega davka, čeprav je njihova DDS nižja od MDS v tej državi.

Kot izhaja iz spremnega besedila k predlogu ZMD, se na globalni ravni predvideva okoli 220 milijard EUR višje letne davčne prihodke kot posledica implementacije pravil minimalne obdavčitve. Kar se tiče Slovenije je bilo na podlagi podatkov Country-by-country poročanja v letu 2019 identificiranih skupaj 412 Skupin z matičnimi družbami v Sloveniji ali v tujini in hčerinskimi družbami v Sloveniji. Od tega je imelo leta 2019 kar 144 Skupin v Sloveniji DDS pod 15 %. Njihova povprečna netehtana DDS je znašala 8,72 %. Ocenjuje se, da bo ZMD učinkoval na skupno 184 Skupin. Skupna letna davčna obveznost družb, ki so del teh Skupin in so rezidenti v Sloveniji, znaša okoli 27 milijonov EUR.

V skladu z rokom Direktive bo moral biti ZMD sprejet najpozneje do konca decembra 2023. Veljati naj bi začel za poslovna leta, ki se začnejo 31.12.2023 ali kasneje. Komentarji k predlogu se zbirajo do 16.7.2023.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: