PKP7 prinaša spremembe na področju dohodnine

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v 59. členu določa, da se ne glede na prvi odstavek 109. člena Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo za odmero dohodnine za leti 2020 in 2021 ne vštevajo dodatki, ki so jih zaposleni prejeli za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve pri izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, zdravstvene dejavnosti, pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ter pri zunanjih izvajalcih, ki opravljajo delo pri izvajalcu iz 56. člena ZZUOOP.

 

Prav tako se ne vštevajo v letno osnovo za odmero dohodnine dodatki za delo zaradi začasne razporeditve k izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe, izvajalcu v mreži javne službe na področju socialnega varstva – institucionalno varstvo ali izvajalcu krizne namestitve v primerih povečanega obsega dela, kot tudi dodatki določenih javnih uslužbencev, zaposlenih v okviru javnih del ter dijakov in študentov za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19.

 

Navedeno bo imelo vpliv na izračun pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta: otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence.

 

Delodajalci morajo do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto Finančni upravi Republike Slovenije sporočiti podatke o zaposlenih, katerim so bili izplačani dodatki v letu 2020 oziroma 2021 in višino izplačanega dodatka v datoteki z imenom VIRIZV.DAT – podatki o izplačanih dodatkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

 

Za zavezance za dohodnino je prišlo tudi do spremembe v zvezi z zahtevkom na področju namenitve dela dohodnine za donacije, saj lahko zavezanec rezident sedaj zahteva, da se do en odstotek (prej do 0,5 odstotka) dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij. Posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka (tj. 0,1 odstotka), pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. Zavezancu rezidentu ni potrebno vlagati nove zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so veljavne na dan uveljavitve ZIUPOPDVE, tj. na dan 31. 12. 2020, saj se odstotki avtomatično podvojijo, razen če zavezanec rezident svojo zahtevo spremeni.

 

Da bi se omogočilo financiranje iz namenitve dela dohodnine čim širšemu krogu nevladnih organizacij, so upravičenci do donacij za namenitev dela dohodnine:

  • za leto 2020 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. 12. 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. 3. 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter
  • za leto 2021 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. 12. 2020, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. 3. 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah za namene priprave seznama upravičencev do donacij za leto 2020 oziroma 2021 Finančni upravi Republike Slovenije, ki pripravi dopolnitev seznama upravičencev do donacij, in ga dalje pošlje ministrstvu pristojnemu za finance. Vlada Republike Slovenije v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi dopolnitev seznama upravičencev do donacij (za leto 2020 najpozneje do dne 15. 5. 2021). Davčni zavezanec, ki bo želel nameniti del dohodnine za donacije upravičencem iz dopolnjenega seznama, bo moral vložiti zahtevo ali spremembo zahteve za odmerno leto 2020 najkasneje dne 31. 5. 2021.

SORODNE OBJAVE
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: