Odziv in (predlagani) ukrepi Evropske komisije in Republike Slovenije na koronavirus

Evropska komisija pripravlja sklope ukrepov z namenom okrepitve javnozdravstvenega sistema in ublažitve socialno-ekonomskih učinkov pandemije v EU. V ta namen vzpostavlja naložbeno pobudo vredno 37 milijard EUR za zagotavljanje likvidnosti malim in srednje velikim podjetjem in zdravstvenemu sektorju, pa tudi druge ukrepe namenjene delavcem v Evropi (vključno s samozaposlenimi) ter najbolj prizadetim sektorjem – trenutno poleg zdravstva še turizem in promet.

Nadalje Evropska Komisija dopušča državam članicam (tudi RS), da lahko brez sodelovanja Evropske Komisije in zunaj uporabe nadzora EU nad državno pomočjo sprejmejo ukrepe kot so plačne subvencije, začasno ustavitev plačil davkov od dohodkov pravnih oseb in davkov na dodano vrednost ali prispevkov za socialno varnost in druge ukrepe. Ukrepi bodo odvisni od postopanja posamezne države članice, pri čemer trenutno v RS poteka priprava obsežne zakonodajne ureditve za ublažitev posledic epidemije. Vlada RS je tako v svojih smernicah z dne 23. 3. 2020 predstavila ukrepe za pripravo zakonske ureditve za omilitev posledic epidemije. Ukrepi, ko bodo sprejeti, bi veljali od uveljavitve zakona do 31. 5. 2020, in bi bili pretežno namenjeni ohranjanju delovnih mest, izboljšanju socialnega položaja ljudi, ureditvi položaja samozaposlenih in podjetij ter pomoči kmetom in ribičem.

Glede ureditve položaja podjetij predstavljeni ukrepi predvidevajo vzpostavitev garancijske sheme za odkup terjatev do slovenskih podjetij s sredstvi, zagotovljenimi s strani RS z dokapitalizacijo ali s poroštvom, zamrznitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, zamrznitev uveljavljanja pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju, skrajšanje plačilnih rokov za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev na osem dni ter plačilo prispevkov za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarskem sektorju, ki ostanejo na delovnem mestu, tako za delodajalce kot delojemalce s strani in v breme RS.

Kar se tiče položaja samozaposlenih predstavljeni ukrepi obsegajo pomoč za samozaposlene, mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov neto minimalne plače za samozaposlene, ki zaradi epidemije ne bi mogli opravljati dela ali bi bilo to bistveno zmanjšano, plačilo prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje samozaposlenih s strani RS, in zamrznitev plačila akontacije davka na dobiček iz dejavnosti za samostojne podjetnike.

Zakon še ni sprejet, priprava zakonodajne ureditve je v teku. Vlada RS je tako v svojih smernicah z dne 23. 3. 2020 pozvala pristojna ministrstva, da ukrepe iz teh smernic v obliki zakonskih rešitev posredujejo Vladni službi za zakonodajo najkasneje do 26. 3. 2020. V kakšnem obsegu bodo sprejeti pa bo znano šele, ko bo sprejet ustrezni zakon, o čemer vas bomo obvestili v čim krajšem času.

Vse informacije, vsebovane v tej objavi, so pridobljene iz javno dostopnih virov in so namenjene splošnemu informiranju, zaradi česar Odvetniška družba Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. ne jamči za točnost informacij.

SORODNE OBJAVE
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: