Odvetniške storitve

Ponujamo strokovne pravne storitve slovenskim in tujim gospodarskim družbam. Imamo bogate izkušnje pri zastopanju strank v praksi, ki pokrivajo javne in zasebne družbe z omejeno odgovornostjo ter osebe javnega prava.

Arbitraža

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne nudijo storitve svetovanja in zastopanja strank v drugih oblikah alternativnega reševanja sporov, vključno s posredovanjem, zunajsodnimi poravnavami in drugimi rešitvami, ki vodijo v mirno rešitev spora.

V večini primerov je najbolje spor reševati soglasno in hitro, zato se stranke pogosto odločijo, da medsebojne zadeve rešijo z arbitražo. Njeni postopki imajo različne prednosti v primerjavi s sodnimi poravnavami, kot so večja stroškovna in časovna učinkovitost, zaupnost in fleksibilnost postopka.

Naša arbitražna ekipa svetuje in zastopa številne finančne in industrijske stranke v vseh oblikah arbitraže, vključno s spori, obravnavanimi v arbitražnih pravilih ICC, VIAC, ICSID in UNCITRAL. Imamo vsebinsko pravno strokovno znanje in znanje industrije, da bi rešili potrebe strank in zagotovili boljše svetovanje.

Ponujamo posebno strokovno znanje na področju gospodarskih sporov, mednarodne in domače trgovinske arbitraže, posredovanja in drugih oblik alternativnega reševanja sporov ter sporov delovnega prava.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Davčno pravo

Na podlagi naših obsežnih izkušenj s svetovanjem v zvezi z davčno optimizacijo, mednarodno obdavčitvijo, korporativnim obdavčenjem, davčnim načrtovanjem in ostalimi davčnimi zadevami vam nudimo vam celoten obseg storitev davčne zastopanosti in poskrbimo, da bo vaše poslovanje optimalno.

S poglobljenim razumevanjem lokalnih in mednarodnih predpisov ter sektorskega strokovnega znanja, smo zavezani k izpolnjevanju vseh davčnih potreb naših strank, od kompleksnih do enostavnejših.

Imamo izkušnje s svetovanjem pri optimizaciji davkov in vsemi davčnimi zadevami. Naši davčni strokovnjaki tesno sodelujejo z našimi podjetniki, strokovnjaki za prestrukturiranje in financiranje, da svojim strankam nudijo celovito storitev. To interdisciplinarno znanje in timski pristop nam omogočata, da zagotovimo edinstvene in inovativne rešitve.

Z izkušnjami, ustvarjalnostjo in močnim razumevanjem in sodelovanjem na vseh ravneh lahko rešujemo vprašanja strank in nudimo učinkovite rešitve.

Stranke zastopamo na številnih davčnih področjih in jim nudimo splošne davčne svetovalne storitve ter jim svetujemo na področjih obdavčitve prevzemov in združitev, obdavčitve nepremičnin, obdavčitve zaposlenih in obdavčenja izseljencev, prenosa cen, DDV-ja, posrednih davkov in carin, korporativnega obdavčenja, davčnega načrtovanja, prestrukturiranja podjetij s poudarkom na davčnem vidiku ter davčnih sporih.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Delovno pravo

Naši strokovnjaki nudijo pravno svetovanje in zastopanje pri številnih vprašanjih s področja delovne zakonodaje, pogajalskih zadev in reševanja delovnih sporov.

S strokovnim znanjem o politikah in postopkih na delovnem mestu, pogodbah o zaposlitvi in prenehanju, sladnosti z lokalnimi in mednarodnimi delovnimi predpisi, Zakona o delovnih razmerjih in mednarodnih sporazumov, skupina zadolžena za področje delovnega prava zagotavlja pravnega svetovalca in zastopanja pri številnih vprašanjih delovnega prava.

Izkušnje naše ekipe vključujejo pripravo pogodb o zaposlitvi, notranjih podzakonskih predpisov o zaposlitvi, sporazumov o upravljanju, dokumentacije za prenehanje delovnega razmerja in nekonkurenčnih sporazumov. V primeru kršitve katerega koli omenjenega sporazuma zagotavljamo zastopanje strank, ki se soočajo s sindikalno kampanjo, kolektivnimi pogajanji in prenehanjem zaposlitve. Prav tako prinašamo edinstveno mešanico pravnega strokovnega znanja in tržno specifičnih znanj na področju delovnih sporov in arbitražnih sporov.

Naša ekipa združuje poglobljeno znanje in izkušnje, ciljno naravnan pristop in strokovne odnose z ustreznimi organi, ki učinkovito in natančno izpolnjujejo vse stranke.

Naše storitve vključujejo zastopanje strank, ki se soočajo s sindikalno kampanjo, zastopanje vodstva pri kolektivnih pogajanjih, priprava notranjih podzakonskih predpisov o delu priprava pogodb o zaposlitvi, priprava sporazumov o upravljanju, svetovanje strankam in priprava potrebne

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Gospodarske pogodbe

Naši odvetniki vsak dan svetujejo kupcem in dobaviteljem gospodarskih pogodb. Naša neusmiljena prizadevanja za razumevanje vašega podjetja nudijo podporo in nasvete, ki so praktični in odražajo komercialno realnost.

Verjamemo, da sta v sodobni dobi globalizacije pravo in poslovanje zelo povezana. Tako lahko vrhunske storitve, ki jih nudimo našim strankam, izhajamo iz globokega razumevanja poslovne dejavnosti naših stranke in splošnega razumevanja trga.

Naši pravni strokovnjaki nudijo strankam pomoč pri pogajanjih, sklepanje gentlemenskih in drugih predhodnih sporazumov, sklepanje glavnih in stranskih poslovnih sporazumov ter spremljanje izvajanja obveznosti nasprotne stranke.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Gospodarski spori na sodišču

Našim strankam nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije in institucijami EU ter si vedno prizadevamo za časovno optimalno in praktično rešitev gospodarskih sporov.

Nekaterih primerov ni mogoče rešiti brez sodnega postopka, čeprav je naša politika usmerjena v alternativne rešitve sporov. V takih primerih naši odvetniki s svojim odličnim poznavanjem civilnega postopka in materialnih zakonov vedno poskušajo rešiti primer čim prej in v korist naših strank.

Imamo bogate izkušnje, ki svetujejo pri obsežnih primerih, in na splošno smo prepoznani po naši sposobnosti, da zastopamo stranke pri njihovih najbolj kritičnih spornih vprašanjih. Hitro lahko sestavimo osredotočeno in učinkovito ekipo za obravnavo vseh pomembnih vidikov problema stranke in obravnavo številnih primerov na sodiščih po vsej Sloveniji, vključno s postopkom arbitraže.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Z združevanjem regulativnih znanj, poslovnih spoznanj in specifičnega sektorja znanja nudimo celotne storitve z dodano vrednostjo licenciranim podjetjem, dolžniškim družbam in njihovim odborom, bankam, kakor tudi različnim vrstam posojilodajalcev ter trgovinskim upnikov na eni in dolžnikom na drugi strani.

Ohlapne gospodarske razmere, večja konkurenca in vse večja zapletenost podjetij na današnjih trgih pomenijo, da lahko kadar koli pride do finančnih težav. Podjetje se mora zavedati in načrtovati, da bi se izognilo povečanju notranjega in zunanjega pritiska ter pravnih vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Naša ekipa pomaga strankam pri obravnavanju takih primerov z združevanjem regulativnega znanja in izkušenj, poslovnega znanja in specifičnega sektorja znanja.

Stranke lahko pričakujejo izjemno analizo tveganja, vrhunske veščine vodenja projektov in pragmatično svetovanje na področjih postopkov zaradi insolventnosti, davčnega prestrukturiranja, reprogramiranja dolga, upravljanja kriz in načrtovanja nepredvidenih ukrepov, izvajanja prestrukturiranja podjetij, vključno s premoženjem in sodnimi postopki ter stečajnega postopka.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Intelektualna lastnina

Zagotavljamo pravno utrdbo za vašo intelektualno lastnino na lokalnem in mednarodnem področju ter s tem poskrbimo, da bo proizvod vaših raziskav in dela ustrezno zaščiten ter ustrezen v okviru potrebnih regulativ.

Svetujemo strankam iz različnih industrij in trgov z zagotavljanjem pravnih storitev v zvezi z zaščito, pridobivanjem in komercializacijo intelektualne lastnine. Naši odvetniki za intelektualno lastnino razvijajo prilagojene strategije, ki temeljijo na poslovnih in komercialnih potrebah strank, ki zajemajo pridobitev, zaščito, zunanje izvajanje, licenciranje in komercializacijo intelektualne lastnine ter svetovanje strankam, ki sodelujejo pri združitvah, pripojitvah, oddelitvah, skupnih vlaganjih in financiranju dejavnosti.

Imamo raznolike mednarodne izkušnje, ki zajemajo največja gospodarska področja in nudimo storitve v zvezi s predregistracijskimi, registracijskimi in po-registracijskimi postopki blagovnih znamk, geografskih označb, modelov in modelov, patentov, domenskih imen in avtorskih pravic, sporov v zvezi z intelektualno lastnino, trgovinskimi sporazumi ter varstvom podatkov, zaupnostjo in zasebnostjo.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Izterjava terjatev

Naši strokovnjaki vam lahko zagotovijo visoko kakovostne in stroškovno učinkovite nasvete, da izterjate svoje terjatve.

Nevarnost naraščanja plačilne nesposobnosti, tveganje, da bodo stranke postale dolžniki, je vsekakor prisotno. Da bi zaščitili interese vašega podjetja in zmanjšali to tveganje, morate s svojimi kupci dobro oblikovati trgovinske, kreditne in pogodbene dogovore ter vzpostaviti pravilne sisteme in dokumentacijo, da zagotovite zaščito vaših interesov.

Naša ekipa odvetnikov uporablja preizkušen in učinkovit pristop, skupaj z racionaliziranimi praksami. V primeru, da morate potegniti neplačane račune od svojih strank ali podizvajalcev, vam naši strokovnjaki lahko zagotovijo visoko kakovostne in stroškovno učinkovite nasvete.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Imamo izkušnje pri obravnavi vprašanj javnih naročil v Sloveniji z vidika vseh, ki so vključeni v postopek javnega naročanja in vam zato zna predstaviti problematiko iz več različnih zornih kotov ter ustrezno svetovati.

Svojim strankam, ki so naročniki in ponudniki, nudimo pravno svetovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil ter o vložitvi revizij in drugih zahtev, namenjenih zaščiti interesov ponudnika.

Redno spremljamo prakse javnih naročil, kar nam še dodatno omogoča, da našim strankam ponudimo najboljšo rešitev v danem trenutku.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Kapitalski trgi

Naša odvetniška pisarna daje poseben poudarek na zasebnemu kapitalu, naložbam in tveganem kapitalu. Podjetjem, ki trgujejo na kapitalskih trgih, neprestano nudimo pravno podporo pri vseh vrstah transakcij.

Izbira naše odvetniške pisarne vam bo zagotovila edinstveno pravno ekipo, usposobljeno na razvitih trgih z izkušnjami na lokalnem območju, s čimer boste zagotovili napredne pravne nasvete in zastopanje v širokem spektru transakcij. Interno smo se zavezali, da bomo imeli eno najnaprednejših pisarn v zasebnem kapitalu v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Za vsak primer posebej se oblikuje skupinska ekipa strokovnjakov, da se vključi odvetniki z izkušnjami v določeni panogi.

Prvenstveno svetujemo strankam pri zasebnih pogajanjih o trgovanju s premoženjem ali delnicami, stečaju in prevzemom vzvoda ter domačim in mednarodnim zasebnim transakcijam. Poleg tega svetujemo in zastopamo podjetja, ki si prizadevajo za zbiranje sredstev v zgodnjih, srednjih in poznejših fazah ter podpirajo te posle v številnih podjetniških zadevah, javni ponudbah – IPO, zasebnih transakcijah, potencialnih dejavnostih prevzemov in združitev ter izstopnih strategijah.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Kolektivni spori

Če se vaše podjetje sooča s kolektivnimi spori, potrebujete skupino strokovnih in strokovnih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali doseči vaše cilje. V najslabšem primeru bi lahko vsi dejavniki, ki zajemajo te spore, močno in negativno vplivali na vaše podjetje.

Zavedamo se, da lahko obilica kolektivnih tožb vpliva na poslovanje vašega podjetja in sredstva.

Ekipa naših strokovnjakov ima izkušnje z reševanjem težav s kolektivnimi spori, saj združujejo izkušnje  usmerjenost za doseganje ciljev potreb strank in dobro profesionalnost pri obravnavanju novih, kompleksnih in velikih sporov.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Konkurenčno pravo

Ekipa naših odvetnikov je sodelovala pri veliko združitvah na lokalni in regionalni ravni in je v celoti sposobna izvajati strategije čezmejne skladnosti in združitve z več sodnimi pristojnostmi.

Ker se svetovno gospodarstvo širi, se vedno več podjetij srečuje s težavami v zvezi s konkurenco v različnih jurisdikcijah, medtem ko se preiskave nacionalnih organov povečujejo in izvrševanje je bolj agresivno. Kršitve konkurenčnega prava so predmet ogromnih glob in celo “samo” preiskava lahko povzroči znatno škodo ugledu podjetja.

Ekipa naših strokovnjakov je sposobna izvajati zapletene, čezmejne strategije skladnosti in usklajevati združitve več držav, saj smo olajšali regionalne segmente nekaterih največjih svetovnih združitev. Naš multidisciplinarni pristop in mednarodno izobraževanje strankam nudita celovito pomoč pri začetku postopkov pred združitvijo, analiziranje in zagovarjanje združitev, prevzemov in skupnih vlaganj, svetovanje pri poslovanju, zastopanje družb v preiskavi in ostalih postopkih, če je potrebno.

Ekipa naše odvetniške pisarne se posebej osredotoča na vertikalne in horizontalne sporazume, prevladujoči položaj in tržno vedenje, nadzor koncentracij, upoštevanje predpisov, ocenjevanje potrebne skrbnosti in usposabljanje zaposlenih, trgovinska združenja, ocene tveganj kršitev konkurence, metode zaščite konkurence, upravne in sodne postopke, tržno in sektorsko analizo ter javna naročila.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Korporacijsko in gospodarsko pravo

Na področjih korporacijskega in gospodarskega prava omogočamo našim strankam celotno storitev, ne glede na njeno industrijsko dejavnost ali strukturo.

Zavedamo se, da so od samostojnih podjetnikov do večjih korporacij potrebe vsakega podjetja različne in naši strokovnjaki za korporacijske in gospodarske zadeve imajo znanje in izkušnje, ki ustrezajo tem potrebam. Pravo in poslovanje sta med seboj zelo povezana, zato lahko vrhunske storitve, ki jih nudimo našim strankam, privedejo do uspešnih poslovnih dejavnosti in boljšega razumevanja trga.

Odvetniška družba Sibinčič Križanec zagotavlja pravno svetovanje na področju gospodarskega prava v zvezi z ustanavljanjem in upravljanjem podjetij, zasebnih ustanov in odvisnih družb tujih podjetij.

Naše pravno strokovno znanje in izkušnje nudijo strankam pomoč pri upravljanju, združitvah, prevzemih, preoblikovanjih, investicijah, sklepanju dogovorov in pogodb, skladnosti poslovanja in reševanju sporov pred sodišči. Za naše stranke pripravimo ustrezno dokumentacijo in jih seznanimo s vsemi relevantnimi dejstvi, ki omogočajo učinkovito storitev.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Odškodnine

Zastopamo stranke v sodnih in izvensodnih odškodninskih zadevah v zvezi z denarno in negospodarsko škodo ter si prizadevamo za najboljši možen rezultat v korist naših strank.

Vedno poskušamo doseči zunajsodno poravnavo, saj tako prihranimo čas in stroške našega naročnika. V primeru, da sporazuma z nasprotno stranko ni mogoče doseči, našim strankam obljubljamo odlično zastopanje pred sodišči, ki izhaja iz dolgoletnih pravnih izkušenj na tem področju. Zato se našim strankam zagotovi ustrezna kompenzacija v skladu s sodno prakso in prakso zavarovalnih družb v Republiki Sloveniji.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Okoljsko pravo

Svetujemo pri odzivanju na celoten spekter pravnih in poslovnih vprašanj, ki jih postavljajo okoljevarstvena zakonodaja in okoljski izzivi pri poslovanju naših strank.

Naša ekipa strokovnjakov nudi dobro utemeljene pravne nasvete in nasvete glede vprašanj skladnosti, korporativnih in finančnih transakcij ter sporov glede okoljskih zahtev in morebitnih okoljskih škod.

Svetujemo iz celotnega področja okoljskega prava, vključno z okoljsko zakonodajo EU in zakonodajnimi postopki, okoljskimi nasveti o infrastrukturi ter razvoju projektov in financah, mednarodno trgovino in okoljem, skrbjo za okolje in svetovanje pri transakcijah, skladnostjo z okoljsko regulativo in zastopamo stranke v okoljskih sporih.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Prevzemi in združitve

Ekipa naše odvetniške pisarne svetuje domačim in tujim strankam pri vseh oblikah prevzemov in združitev v vseh industrijskih sektorjih. S skrbnim pregledom, inovativnimi rešitvami, hitrim svetovanjem in individualno obravnavo olajšamo vse izzive, ki se pojavijo v postopkih prevzemov in združitev. Usmerjamo vas skozi vsa pogajanja in vam pomagamo skozi celoten proces.

S poznavanjem lokalnega prava ima naša pisarna ugled pri ravnanju z najbolj kompleksnimi transakcijami na vseh gospodarskih področjih.

Naši strokovnjaki prinašajo strokovnost, pozornost do podrobnosti in ustvarjalno reševanje problemov za vsako stranko. Našo ekipo sestavljajo odvetniki iz različnih področij, da zagotovimo celovito storitev in izvedbo transakcij. Brez težav in učinkovito izvajajo najbolj zapletene transakcije.

Svetujemo tudi upravnim odborom, nadzornim svetom, skupščini in delničarjem pri številnih vprašanjih upravljanja podjetij. Obseg naših izkušenj zagotavlja, da se transakcije nemoteno obdelujejo z znanjem o najnovejših dejavnikih, ki vplivajo na strukturo transakcij in pogajanj.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Produktna odgovornost

S podjetji, ki se soočajo s sedanjimi zahtevki za odškodnino in odpoklic izdelkov, naša ekipa zagotavlja kakovostno pravno svetovanje in zastopanje na vseh področjih, ki se nanašajo na odgovornost za izdelke.

S poudarkom na skladnosti, varnostjo proizvodov in odgovornostjo za blagovne znamke v vseh proizvodnih sektorjih, naše izkušnje v primerih odgovornosti za izdelke omogočajo nemoten poslovni proces naših strank. Svetujemo vam od plasiranja vaših izdelkov na trg  do morebitnih sporov pred sodišči.

Vedno smo v koraku s slovensko in evropsko zakonodajo in s tem omogočamo ohranjanje tehničnih vidikov vaših izdelkov, nikoli ne pozabimo na poslovna vprašanja v vaših sporih in vas profesionalno zastopamo v primerih producentske odgovornosti.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Varstvo osebnih podatkov

Zasebnost in varnost osebnih podatkov sta vedno bolj na udaru, zato nudimo storitve podjetjem, ki se soočajo z izzivi pri zaščiti informacij in regulacijo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

Upoštevajoč GDPR vam lahko pomagamo pri reševanju zapletenih problemov in nevarnosti zlorabe podatkov, ki lahko za subjekte pomenijo visoke stroške, ki so povezani z zaščito pred temi napadi ter dragimi posledicami neskladnosti z regulativami na področju varovanja zasebnih podatkov.

Naši odvetniki združujejo izkušnje in poznavanje predpisov, ki zadevajo zasebnost in skladnost poslovanja, da lahko ustvarite poslovno strategijo, ki vas ščiti pred omenjenimi grožnjami. S strankami neprestano sodelujemo in jih tako seznanjamo lokalnimi in mednarodnimi predpisi  ter problematiko zasebnosti.

Nudimo storitve, ki vključujejo preiskovanje in reševanje sporov glede kršitev varnosti podatkov. Izvajamo temeljite ocene o vrsti in naravi kršitve in njenem obsegu. Naši pravniki pripravljajo tudi ustrezno dokumentacijo, obvladujejo krizno komunikacijo in pripravijo stranke za morebitne spore.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: