Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023.

Novela prinaša več pomembnih novosti, pri čemer je največja novost nedvomno sprememba sestave sodišča po 13. členu ZUS-1. Kot primarna oblika odločanja v upravnem sporu je namreč določeno odločanje po sodniku posamezniku in ne več sojenje v senatu. Kljub temu lahko sodnik posameznik poda predlog predsedniku sodišča, da se o zadevi odloča v senatu treh sodnikov, če gre za zapleteno zadevo glede pravnih ali dejanskih vprašanj ali če od odločitve o tožbi mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja, še posebej, če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne praksi ni oziroma je ta neenotna. Tak predlog lahko sodnik posameznik poda do dneva razpisa pripravljalnega naroka in prvega naroka za glavno obravnavo oziroma do predložitve zadeve na sejo. O njegovem predlogu odloči predsednik sodišča s posebnim sklepom. Zoper navedeni sklep ni pravnega sredstva. Od dejstva, ali je na prvi stopnji odločal sodnik posameznik ali senat, je odvisna tudi sestava Vrhovnega sodišča RS, ko bo to odločalo o pritožbi. Če je na prvi stopnji odločal sodnik posameznik, bo tudi Vrhovno sodišče RS odločalo po sodniku posamezniku. Če je na prvi stopnji odločal senat, pa bo Vrhovno sodišče odločalo o pritožbi v senatu treh sodnikov. Enako velja za postopek s predlogom za obnovo postopka.

Za večjo učinkovitost odločanja v upravnem sporu bo pomembna tudi sprememba pri določbah o pripravi gradiva. Sodišče bo lahko strankam omejilo obseg in število vlog, prav tako pa bo lahko določilo rok, v katerem mora posamezna stranka pripraviti pisni povzetek vlog. Rok ne sme biti krajši od 15 dni. Če stranka povzetka vloge ne bo predložila v navedenem roku, vloga ne bo upoštevana. Na posledico mora sodišče stranko seveda posebej opozoriti.

Predvsem pa bo k učinkovitosti in hitrosti upravnega spora pripomoglo dejstvo, da bo sodišče po novem lahko odločilo brez glavne obravnave, če dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo upravnega akta, med strankama ni sporno. Če je dejansko stanje sporno, pa bo sodišče v določenih primerih lahko vseeno odločilo brez glavne obravnave, če:

  • je že na podlagi tožbe, izpodbijanega akta ter upravnih spisov očitno, da je treba tožbi ugoditi in upravni akt odpraviti na podlagi prvega odstavka 64. člena ZUS-1, pa v upravnem sporu ni sodeloval tudi stranski udeleženec z nasprotnim interesom,
  • stranke navajajo zgolj tista nova dejstva in dokaze, ki jih skladno s tem zakonom sodišče ne more upoštevati (52. člen ZUS-1), ali predlagana nova dejstva in dokazi niso pomembni za odločitev,
  • stranke predlagajo zgolj take dokaze, ki niso potrebni za ugotovitev spornih dejstev, saj jih je mogoče ugotoviti tudi brez izvedbe predlaganih dokazov,
  • gre za spor med istima strankama, pa gre za podobno dejansko in pravno podlago ter je o tem vprašanju sodišče že pravnomočno odločilo,
  • sodišče odloča le na podlagi listin in so se stranke strinjale, da se glavna obravnava ne opravi, pri čemer sodišče ni vezano na dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje upravnega akta.

Po novem lahko sodišče v primeru odprave izpodbijanega upravnega akta v sodbi določi tudi način izvršitve svoje odločitve (tretji odstavek 64. člena ZUS-1). V takem primeru mora pristojni organ izdati nov upravni akt v 30 dneh od prejema sodbe oziroma v roku, ki ga določi sodišče. Pri tem je skladno s petim odstavkom 64. člena ZUS-1 vezano na:

  • izrek sodbe;
  • dejansko stanje, ki ga je sodišče ugotovilo na glavni obravnavi;
  • pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava;
  • ostala stališča sodišča, ki se tičejo postopka.
SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: