Novela Zakona o tujcih

Državni zbor je 28. marca 2023 po nujnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (v nadaljevanju: »novela ZTuj-2«), ki je stopil v veljavo 27. 4. 2023, naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z Zakonom o tujcih (v nadaljevanju: »ZTuj-2«) se določajo pogoji in načini vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji, bistvene rešitve, ki jih prinaša novela ZTuj-2, pa so naslednje:

  • zamika se datum, ko bo v veljavo stopila določba, da je za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje družinskih članov tujcev in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje nujen opravljen izpit slovenskega jezika, in sicer bo ta po novem šele 1. november 2024, pri čemer pa velja prehodno obdobje: (i) od 27. aprila 2023 do 27. oktobra 2023 pogoja znanja slovenskega jezika še ni treba izpolnjevati; (ii) od 28. oktobra 2023 do 28. oktobra 2024 je le v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine treba predložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni; (iii) od 1. novembra 2024 dalje pa je v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje treba predložiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika;
  • ponovno se uvaja brezplačno financiranje tečajev slovenskega jezika, in sicer za vse kategorije tujcev, ki so bile do brezplačnega financiranja tečajev upravičene pred sprejemom ZTuj-2F;
  • z namenom razbremenitve upravnih enot se za dovoljenja za začasno prebivanje, izdana v postopku podaljšanja ali izdaje nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, in dovoljenja za stalno prebivanje dodaja možnost osebnega vročanja tudi po pošti;
  • hramba biometričnega podatka o podobi obraza in prstnih odtisih tujca se predvideva tudi za namen enoznačne identifikacije tujca v postopku podaljšanja in izdaje nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter v primeru podaljšanja potrdila o pravicah obmejnega delavca;
  • spreminja se koncept odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, in sicer se ukinja izdaja pisne odobritve v obliki odločbe, nadomešča pa jo soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
  • v postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo se uvaja načelo »vse na enem mestu«, skladno s katerim tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo pri upravni enoti ali pri pristojnem diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu Republike Slovenije v tujini;
  • dodaja se možnost prehoda državne meje v primerih, ko ima tujec vloženo prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje in o prošnji še ni bilo odločeno, tujec pa je zapustil ozemlje Republike Slovenije, s čimer se tujcem, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma, omogoča, da lahko v času odločanja o prošnji tudi vstopijo v Republiko Slovenijo skladno z namenom, zaradi katerega jim bo izdano dovoljenje za začasno prebivanje;
  • odprava obveznega šestmesečnega periodičnega preverjanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote.

Novela ZTuj-2 poudarja načelo ekonomičnosti postopka in zasleduje cilj odprave nepotrebnih administrativnih ovir, s tem pa daje podlago za hitrejše reševanje upravnih zadev iz ZTuj-2, ki so v pristojnosti upravnih enot, kar bo v bistveni meri prispevalo k zmanjšanju zaostankov na tem področju.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: