Novela Stvarnopravnega zakonika

Z dnem 29. 3. 2020 je začela veljati novela Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju: SPZ-B), katero je glede na potek dogodkov po svetu razumljivo zasenčila epidemija virusa COVID-19. Kljub temu pa za seznanitev z novostmi SPZ-B niste prepozni, saj so se posamezne določbe, na katere opozarjamo v nadaljevanju,  pričele uporabljati z začetkom prejšnjega meseca, tj. s 1. 7. 2020, nekatere pa se bodo pričele uporabljati šele s 1. 7. 2021.

 

Ena od osrednjih sprememb, ki jo prinaša SPZ-B, je prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ga vodi spletni portal AJPES. Delovanje registra bo natančneje uredila Vlada z uredbo, sicer pa se na splošno uporabnikom obeta prijaznejši in modernejši register, z neposredno povezavo do nekaterih drugih registrov in uradnih evidenc, kot so npr. Centralni register prebivalstva, zemljiški kataster in kataster stavb, evidenca motornih vozil ipd.

 

Poleg tega bo odslej za nastanek sporazumne neposestne zastavne pravice na premičninah po zaslugah SPZ-B zadostoval notarski zapis, ki bo lahko v skladu z dogovorom pogodbenih strank tudi neposredno izvršljiv.

 

Nadalje SPZ-B obširno ureja pravne položaje v zvezi z etažno lastnino, in sicer problematiko povezanih nepremičnin, posameznih delov zgradbe ter posameznih parcel, ki služijo tudi drugim zgradbam v etažni lastnini ali drugim nepremičninam.

 

V zvezi z institutom solastnine SPZ-B rešuje težavo bistveno oteženega oz. nemogočega upravljanja s stvarjo v solastnini, ki se pojavi v primeru neaktivnih ali neznanih solastnikov. Aktivni solastniki, katerih solastniški deleži predstavljajo več kot polovico, imajo po novem v skladu s SPZ-B ob odobritvi posla s strani sodišča možnost izrednega upravljanja s solastnino.

 

Po novem je na podlagi SPZ-B mogoča ustanovitev neprave stvarne služnosti v korist osebe, ki opravlja gospodarski podjem v javno korist in je služnost ustanovljena za namene opravljanja tega podjema. Takšna služnost se ustanovi za čas, daljši od trideset let, ali celo za nedoločen čas. Služnost v javno korist je od uveljavitve SPZ-B prenosljiva, in sicer jo je mogoče prenesti na drug subjekt, ki upravlja gospodarsko javno infrastrukturo, ki je v javno korist.

 

Nekolikšno prenovo je doživela tudi ureditev stavbne pravice, v zvezi s katero SPZ-B odpravlja prisilno omejitev trajanja na 99 let in hkrati dovoljuje, da lastnik zemljišča in imetnik stavbne pravice avtonomno uredita višino nadomestila, ki ga mora lastnik zemljišča plačati imetniku stavbne pravice po njenem prenehanju.

 

Za konec pa še ena od morebiti najbolj odmevnih sprememb – SPZ-B dodeljuje posebni pravni status živalim. Nov, 15.a člen namreč navaja, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja, katerih zaščito urejajo posebni zakoni.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: