Nov val epidemije, nove omejitve dela sodišč

Predsednik Vrhovnega sodišča je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (»ZS«) 19. 10. 2020 izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (»Odredba«). Omenjena določba ZS namreč predsedniku Vrhovnega sodišča daje pooblastilo, da v primerih izrednih dogodkov, ki so opredeljeni v prvem odstavku 83.a člena ZS, z odredbo določi posebne ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje izredni dogodek, da se v čim večjem obsegu zagotovi redno izvajanje sodne oblasti.

Odredba je bila v Uradnem listu objavljena 19. 10. 2020, velja pa od 20. 10. 2020 do preklica, pri čemer je treba tedensko preverjati upravičenost v njej določenih ukrepov. Z Odredbo se za razliko od marčevskega ukrepa, ko so sodišča delo opravljala samo v nujnih zadevah, delo sodišč (zaenkrat) ne ustavlja, temveč se določajo le nekateri ukrepi, ki so namenjeni čim bolj nemotenemu delu sodišč tudi med novim valom epidemije COVID-19.

Posebni ukrepi, ki so bili sprejeti z Odredbo, se nanašajo na naslednja področja:

 

  1. Dostop do sodišč

V zvezi s samim vstopom v sodna poslopja Odredba določa, da morajo, kjer je to mogoče, sodišča določiti ločeni vstopni točki za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter za sodnike in sodno osebje. Pri tem pa je treba na vseh vstopnih točkah izvesti preventivne ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vstopajočim in objavo pisnega obvestila o preventivnih ukrepih, ki so uvedeni v prostorih posameznega sodišča.

Razen v nujnih zadevah, kakor jih določa ZS, je:

  • mogoče vloge na sodišča vlagati le po pošti ali preko portala eSodstvo in
  • treba za komunikacijo s sodišči uporabljati objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Poleg tega je osebi, če ta ni vabljena na sodišče, dovoljen vstop v sodno poslopje samo v času uradnih ur ob predhodni najavi.

 

  1. Naroki, seje in zaslišanja

Z odredbo se določa možnost za izvedbo narokov, sej in zaslišanj preko videokonferenčnih sistemov, pod pogojem, da so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, in ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo takšnega procesnega dejanja.

V primeru, da naroki, seje in zaslišanja niso izvedeni videokonferenčno, veljajo naslednja pravila:

  • razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami mora biti vsaj 1,5 metra,
  • vse osebe, navzoče ob procesnem dejanju morajo nositi zaščitno opremo,
  • prostor, v katerem se opravlja procesno dejanje, mora biti razkužen in prezračen ter
  • voditi je treba seznam prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

Če v posameznem primeru ni mogoče slediti zgoraj omenjenim pravilom, pa morajo sodišča v skladu z Odredbo takšne naroke preklicati.

 

  1. Javnost glavne obravnave

Z vidika ustavnih in postopkovnih pravic oziroma jamstev strank v sodnih postopkih pa je pomemben tudi ukrep, v skladu s katerim lahko sodnik posameznik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost glavne obravnave (ali njenega dela) in določi druge varovalne ukrepe.

 

  1. Drugi ukrepi

Poleg ukrepov, ki so bili določeni z Odredbo, pa je z Odredbo predsednikom posameznih sodišč dana tudi možnost, da sprejmejo dodatne ukrepe le za posamezna sodišča. Zato je treba pred prihodom na posamezno sodišče preveriti, ali so na tem sodišču sprejeti kakšni dodatni ukrepi.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: