DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju (“NFRD”)[2] tako, da posodablja in krepi pravila o družbenih in okoljskih informacijah, ki so jih podjetja dolžna poročati.

CSRD podpira Evropski zeleni dogovor, to je sklop predlogov, s katerimi naj bi podnebne, energetske, prometne in davčne politike EU omogočile zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.  Evropski zeleni dogovor je evropska strategija rasti, katere cilj je izboljšati blaginjo in zdravje državljanov, zagotoviti, da bo Evropa do leta 2050 podnebno nevtralna, ter zaščititi, ohraniti in povečati naravni kapital in biotsko raznovrstnost EU. V okviru teh prizadevanj podjetja potrebujejo celovit trajnostni okvir, da lahko ustrezno spremenijo svoje poslovne modele. Z namenom zagotoviti prehod na področju financ, preprečiti “green washing” in usmeriti zasebne naložbe v prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, je Evropska komisija sprejela več direktiv in uredb v okviru Svežnja o trajnostnem financiranju in EU taksonomiji, ki ga sestavljajo (i) direktiva CSRD, (ii) delegirani akt o taksonomiji EU za podnebje in (iii) šest delegiranih aktov o spremembi fiduciarnih dolžnosti ter naložbenem in zavarovalniškem svetovanju.

 

Področje uporabe CSRD

 

Področje uporabe direktive je znatneje razširjeno. Nabor podjetij, ki bodo skladno s CSRD obvezana poročati o trajnostno naravnanem poslovanju, je znatno razširjen in obsega skoraj 50.000 velikih, srednje velikih ter malih podjetij, ki kotirajo na borzi.

Direktiva velja za tri skupine podjetij:

  • za vse družbe, ki kotirajo na reguliranih trgih EU, razen za mikro družbe, ki kotirajo na borzi;
  • za “velika podjetja”, ki so bodisi podjetja iz EU, bodisi hčerinska podjetja ne-EU podjetij, pri čemer pojem “velika podjetja” zajema vsa podjetja, ki presegajo vsaj dva od naslednjih meril: (a) neto promet v višini 40 milijonov evrov, (b) bilančna vsota 20 milijonov EUR, (c) povprečno 250 zaposlenih v poslovnem letu;
  • za zavarovalnice in kreditne institucije, ne glede na njihovo pravno obliko.

Poročanje skladno s CSRD bodo morala najprej izvajati podjetja, za katera že velja NFRD, in sicer bodo ta podjetja morala nova pravila prvič uporabiti v poslovnem letu 2024, za poročila, objavljena leta 2025.

Nova pravila direktive CSRD naj bi zagotovila, da bodo imeli vlagatelji in druge zainteresirane strani dostop do informacij, ki jih potrebujejo za oceno naložbenih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih trajnostnih vprašanj. V skladu z direktivo mora biti trajnostno poročanje “primerljivo, zanesljivo in za uporabnike enostavno za iskanje in uporabo z digitalnimi tehnologijami”. Poleg tega bodo pravila CSRD ustvarila kulturo preglednosti glede vpliva podjetij na ljudi in okolje. Nenazadnje se bodo z uskladitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, srednjeročno do dolgoročno zmanjšali stroški poročanja za podjetja. CSRD določa tudi obvezno revizijo trajnostnih informacij, o katerih poročajo podjetja ter predvideva digitalizacijo informacij o trajnosti.

Države članice EU so zavezane novo direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti v roku 18 mesecev po začetku njene veljavnosti.

[1] DIREKTIVA (EU) 2022/2464 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti.

[2] Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin Besedilo velja za EGP.

SORODNE OBJAVE
Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Dne 13. 4. 2023 je skupina poslank in poslancev v Državni zbor posredovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o…

Preberi več
Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS…

Preberi več
Spremembe na področju evidence dela

Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: